2019-12-16-Marco Chan (zi1217)-OpenRice

https://www.openrice.com/zh/hongkong/review/%E6%96%B0%E6%B4%BE%E7%81%AB%E9%8D%8B%E5%BA%97%E9%85%92%E9%8D%8B%E4%B8%89%E5%91%A8%E5%B9%B4%E9%99%90%E5%AE%9A%E5%A5%97%E9%A4%90-e3617068